Thứ Năm, 9 tháng 1, 2014

Quyết định thành lập Hội đồng Tự đánh giá VTS

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TP HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT VÕ THỊ SÁU

        ____________
         Số: 03/QĐ-HT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Bình Thạnh, ngày 01 tháng 10  năm 2012.
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá Trường THPT Võ Thị Sáu

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT VÕ THỊ SÁU
- Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông;
- Căn cứ công văn  số 7880/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 08tháng 09 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục;
- Căn cứ công văn  số 141/ KTKĐCLGD ngày 10 tháng 03 năm 2010 của Cục trưởng Cục khảo thí và kiểm định chất lượng  về việc hướng dẫn xác định nội hàm, tìm thông tin và minh chứng để đánh giá chất lượng giáo dục trường THPT;
- Theo đề nghị của Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục Sở GD-ĐT thành phố Hồ Chí Minh,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Thành lập Hội đồng tự đánh giá Trường THPT Võ Thị Sáu
gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.
Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ triển khai tự đánh giá Trường THPT Võ Thị Sáu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Các ông (bà) có tên trong Hội đồng tự đánh giá chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cơ quan chủ quản (để b/c);
- Lưu: …
---------------------------------------------------------------
                DANH SÁCH VÀ CHỮ KÝ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ              (Kèm theo Quyết định số   03/QĐ-HT      ngày  01   tháng 10 năm 2012)
                          
TT
Họ và tên
Chức danh, chức vụ
Nhiệm vụ
Chữ ký
1
Lê Văn Phước
Hiệu trưởng
Chủ tịch HĐ TĐG

2
Nguyễn Thị Thu Ba
Phó hiệu trưởng
Phó Chủ tịch HĐ TĐG

3
Phan Hồ Hải
Phó hiệu trưởng
Phó Chủ tịch HĐ TĐG

4
Phạm Thị Tuyết Loan
Phó hiệu trưởng
Phó Chủ tịch HĐ TĐG

5
Lê Kim Mai
Tổ trưởng Ngữ văn
Tổng thư ký HĐ TĐG

6
Trần Thục Oanh
Chủ tịch công đoàn
Uỷ viên HĐ TĐG

7
Hàn Thanh Tùng
Trưởng ban TTND
Uỷ viên HĐ TĐG

8
Nguyễn Ngọc Thanh
Trợ lý thanh niên
Uỷ viên HĐ TĐG

9
Lê Kim Dung
Tổ trưởng học vụ
Uỷ viên HĐ TĐG

10
Lê Văn Khôi
Tổ trưởng tin học
Uỷ viên HĐ TĐG

11
Lê Quang Sơn
Tổ trưởng giám thị
Uỷ viên HĐ TĐG

12
Tạ Vũ Thiên Thanh
Kế toán trưởng
Uỷ viên HĐ TĐG

                        


HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên và đóng dấu)