Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2014

SO SÁNH KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ ĐÁNH GIÁ NGOÀI

                                                                 So sánh theo TIÊU CHÍ
             Ký hiệu : X ==> Không đạt
  


                   Kết quả:                               Cấp độ 3                                               Cấp độ 3