Thứ Ba, 23 tháng 9, 2014

HD công tác KĐCLGD 2014-2015

ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 3265/GDĐT-KTKĐCLGD               Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 9 năm 2014
V/v nâng cao chất lượng công tác
kiểm định chất lượng giáo dục phổ thông,
giáo dục thường xuyên năm học 2014-2015.

Kính gửi:
- Hiệu trưởng trường trung học phổ thông;
- Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên.

Căn cứ Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên (gọi tắt là Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT);
Căn cứ công văn số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên (gọi tắt là công văn số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD);
Căn cứ kế hoạch năm học 2014 - 2015, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc nâng cao chất lượng công tác kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên như sau:
1. Đối với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên chưa thực hiện công tác tự đánh giá
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố nghiêm túc thực hiện công tác tự đánh giá tại đơn vị theo nội dung công văn số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD; nộp báo cáo tự đánh giá và kết quả tự đánh giá (theo Phụ lục 2 đính kèm) về Phòng Khảo thí và KĐCLGD trước ngày 31 tháng 3 năm 2015.
Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, các đơn vị liên hệ trực tiếp với Phòng Khảo thí và KĐCLGD (theo điện thoại: 3823.2625 hoặc Ông Dương Thành Tài - 0908.198.546) để được hướng dẫn.
2. Đối với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên chưa được đánh giá ngoài
Đối với các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên đã thực hiện công tác tự đánh giá từ năm 2013 đến nay:
- Công khai rộng rãi báo cáo tự đánh giá sau khi đã hoàn thiện tại đơn vị, trên trang web của cơ sở giáo dục theo hướng dẫn của công văn số 106/GDĐT-KTKĐCLGD ngày 10 tháng 01 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn chi tiết cách thiết kế trang KĐCLGD trên website của cơ sở giáo dục (gọi tắt là công văn số 106/GDĐT-KTKĐCLGD) và theo các hình thức khác.
- Báo cáo việc thực hiện các kế hoạch cải tiến chất lượng đã đề ra trong báo cáo tự đánh giá và kết quả rà soát tự đánh giá trong năm học 2014 - 2015 (theo Phụ lục 1 đính kèm) về Phòng Khảo thí và KĐCLGD trước ngày 31 tháng 3 năm 2015.
Đối với các cơ sở giáo dục phổ thông đã thực hiện công tác tự đánh giá trước năm 2013: Tiến hành thực hiện tự đánh giá trong năm học 2014 - 2015, nộp báo cáo tự đánh giá và kết quả tự đánh giá (theo Phụ lục 2 đính kèm) về Phòng Khảo thí và KĐCLGD trước ngày 31 tháng 3 năm 2015.
3. Đối với cơ sở giáo dục phổ thông đã được đánh giá ngoài
Đối với cơ sở giáo dục phổ thông đã được đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 80/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Khuyến khích các đơn vị tiến hành tự đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục ban hành kèm theo Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT để chuẩn bị cho hoạt động đánh giá ngoài trong chu kỳ tiếp theo. Sau khi hoàn thành tự đánh giá, cơ sở giáo dục báo cáo kết quả (theo Phụ lục 2 đính kèm) về Phòng Khảo thí và KĐCLGD.
Đối với cơ sở giáo dục phổ thông đã được đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục ban hành kèm theo Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT:
- Thực hiện các kế hoạch cải tiến chất lượng đã đề ra trong báo cáo tự đánh giá, theo các khuyến nghị của đoàn đánh giá ngoài, củng cố và phát huy kết quả KĐCLGD, không ngừng nâng cao và cải tiến chất lượng giáo dục.
- Công khai kết quả KĐCLGD theo hướng dẫn của công văn số 106/GDĐT-KTKĐCLGD.
- Báo cáo kết quả thực hiện cải tiến chất lượng và kết quả rà soát tự đánh giá trong năm học 2014-2015 (theo Phụ lục 3 đính kèm) về Phòng Khảo thí và KĐCLGD trước ngày 31 tháng 3 năm 2015./.


http://hcm.edu.vn/ThongBao/2015/1/16749/Congvan3265_HuongdanKiemDinh_THPT_GDTX_2014_2015.htm


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, KTKĐCLGD.
  
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã kí)


Nguyễn Tiến Đạt