Chủ Nhật, 21 tháng 9, 2014

Kế hoạch cải tiến CLGD 2013-2014


SỠ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT VÕ THỊ SÁU
 

Số:……/KH-VTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

Bình Thạnh, ngày  06   tháng  10  năm 2013

KẾ HOẠCH
CÔNG TÁC CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
NĂM HỌC 2013-2014

TT
Nội dung công việc
Thời điểm thực hiện
1
- Thành lập Hội đồng cải tiến Chất lượng giáo dục nhà trường sau Đánh giá ngoài
- Xây dựng kế hoạch thực hiện cải tiến chất lượng, đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2013-2014 và các năm học tiếp theo.
Tháng
9/2013
2
- Triển khai thực hiện các biện pháp cải tiến chất lượng  các tiêu chí chưa đạt
- Thống nhất mẫu biểu, hồ sơ chuyên môn
- Cử cán bộ giáo viên đi học lớp về Kiểm định chất lượng giáo dục do Sở giáo dục tổ chức
Tháng
10/2013
3
- Triển khai thực hiện các biện pháp cải tiến chất lượng để nâng cao chất lượng giảng dạy của nhà trường
Tháng
11/2013
4
- Kiểm tra hồ sơ, việc thực hiện các biện pháp cải tiến chất lượng của các tiêu chí
Tháng
 12/2013
5
- Tiếp tục kiểm tra hồ sơ, việc thực hiện các biện pháp cải tiến chất lượng của các tiêu chí đã đạt yêu cầu sau Đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT.
Tháng
 01->5/2014
6
 - Thống nhất mẫu biểu, hồ sơ chuyên môn HK2
Tháng
1/2014
7
-         Rà soát hồ sơ các tiêu chí của từng tiêu chuẩn, bổ sung các minh chứng của các tiêu chí  trong HK2 năm học 2012-2013.
-         Hoàn thiện hồ sơ lưu trữ liên quan đến minh chứng của nhà trường giai đoạn 2008-2013
6/2014
8
- Lập báo cáo đánh giá tình hình thực hiện việc cải tiến chất lượng giáo dục trong năm học 2013-2014
7/2014
9
- Chuẩn bị lập kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục nhà trường trong năm học 2014-2015
8/2014