Chủ Nhật, 21 tháng 9, 2014

QĐ thành lập Hội đồng tự đánh giá 2013

SỠ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT VÕ THỊ SÁU
 

Số:……/QĐ-VTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

Bình Thạnh, ngày  06   tháng  09  năm 2013

                                                                                             
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng Tự đánh giá
Trường THPT Võ Thị Sáu 
_______________
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT VÕ THỊ SÁU
Căn cứ Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT, ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Thông tư 12/2012-BGDĐT Ban hành Điều lệ Trường THPT;
Căn cứ Kế hoạch năm học 2013-2014 của Trường THPT Võ Thị Sáu;                        
Căn cứ tình hình thực tiễn và năng lực, phẩm chất công chức, viên chức
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng Tự đánh giá Trường THPT Võ Thị Sáu gồm các ông (bà) có tên theo danh sách đính kèm.
Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ lập kế hoạch và thực hiện cải tiến chất lượng giáo dục nhà trường theo đề xuất trong Báo cáo Tự đánh giá tháng 4.2013 và thực hiện các quy định của cấp trên vể Kiểm định chất lượng giáo dục tại đơn vị. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu:VP,M.    
HIỆU TRƯỞNG