Thứ Hai, 14 tháng 4, 2014

Hướng dẫn chấm điểm CT KĐCLGD 2013-2014

 ỦY BAN NHÂN DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOSố: 1012/GDĐT-KTKĐCLGD       Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2014
V/v quy định tiêu chuẩn đánh giá,
chấm điểm công tác Khảo thí và
Kiểm định chất lượng giáo dục.
         
Kính gửi:
- Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện;

 
- Hiệu trưởng trường trung học phổ thông;
- Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên;
- Hiệu trưởng trường mầm non trực thuộc Sở.

Căn cứ quy định tiêu chuẩn và quy trình đánh giá, chấm điểm đối với công tác Kho thí và Kiđịnh cht lượng giáo dc của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tiêu chuẩn đánh giá, chấm điểm công tác Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục như sau:
1. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo
1.1. Công tác khảo thí (50 điểm)
Có kế hoạch triển khai thực hiện công tác khảo thí đảm bảo tính thực tiễn và khả thi, đáp ứng yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo (5 điểm).
Thc hiđầđủ các hođộng v công tác kho thí theo ch đạo ca Sở Giáo dục và Đào tạo (5 điểm).
Hoàn thành đầđủ các yêu cu trong k thi Quc gia, địa phương đảm bo an toàn, đúng quy chế (5 điểm).
Tổ chc rút kinh nghim và nâng cao nghip v kho thí tđơn vị (5 điểm).
Có kế hoạch và thực hiện tốt công tác huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp (15 điểm).
Chỉ đạo quản lý văn bằng, chứng chỉ đúng quy định hiện hành (5 điểm).
Thc hin báo cáo v công tác kho thí đảm bđầđủ, chính xác, đúng biu mu và thi gian quy định (10 điểm).
1.2. Công tác Kiểm định chất lượng giáo dục (50 điểm)
- Thc hiđầđủ các hođộng kiđịnh cht lượng giáo dc theo hướng dn nhim v năm hc của Sở Giáo dục và Đào tạo và theo các quy định ca Bộ Giáo dục và Đào tạo (25 điểm):
+ Xây dng kế hoch kiđịnh cht lượng giáo dc các cơ s giáo dc thuc quyn qun lý, hướng dn, ch đạo, theo dõi, kim tra, thanh tra các cơ s giáo dc thc hin kiđịnh cht lượng giáo dc theo quy định ca S Giáo dc và Đào to, B Giáo dc và Đào to.
+ Giám sát, ch đạo các cơ s giáo dc thuc quyn qun lý thc hin kế hoch ci tiến cht lượng giáo dđể không ngng nâng cao cht lượng giáo dc.
+ Cui mi năm hc báo cáo S Giáo dc và Đào to danh sách cơ s giáo dc hoàn thành báo cáo t đánh giá; kết quả tự đánh giá của các cơ sở giáo dục; cơ s giáo dđược chp nhnđánh giá ngoài; cơ s giáo dđượđánh giá ngoài, kết qu đánh giá ngoài và các hođộng liên quan đến kiđịnh cht lượng giáo dđể được hướng dn, ch đạo, kim tra, thanh tra và giám sát.
+ Công khai kết qu kiđịnh cht lượng giáo dc theo quy định.
+ Tổ chc sơ kết, tng kết, sinh hoạt chuyên môn để nâng cao nghip vụ cho các đơn vị, cán bộ thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục tại địa phương.
- Tham dự hội thảo, tập huấn do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức (5 điểm).
- Tham gia các đoàn đánh giá ngoài theo điều động của Sở Giáo dục và Đào tạo (5 điểm).
- Thc hin báo cáo v công tác kim định cht lượng giáo dđảm bđầđủ, chính xác, đúng biu mu và thi gian quy định (15 điểm).
2. Đối với các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên.
2.1. Công tác khảo thí (50 điểm)
Thc hiđầđủ các hođộng v công tác kho thí theo ch đạo ca Sở Giáo dục và Đào tạo (5 điểm).
Hoàn thành đầđủ các yêu cu trong k thi Quc gia, địa phương đảm bo an toàn, đúng quy chế (5 điểm).
Tổ chc rút kinh nghim và nâng cao nghip v kho thí tđơn vị (5 điểm).
Có kế hoạch và thực hiện tốt công tác huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp (15 điểm).
Qun lý văn bng, chng ch đúng theo quy định hin hành (5 điểm).
Thc hin báo cáo v công tác kho thí đảm bđầđủ, chính xác, đúng biu mu và thi gian quy định (15 điểm).
2.2. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục (50 điểm)
Thc hicông tác tự đánh giá theo hướng dn nhim v năm hc của Sở Giáo dục và Đào tạo và theo các quy định ca Bộ Giáo dục và Đào tạo (10 điểm).
Thực hiện các kế hoạch cải tiến chất lượng đã đề ra trong báo cáo tự đánh giá, theo các khuyến nghị của đoàn đánh giá ngoài; củng cố và phát huy kết quả kiểm định chất lượng giáo dục, không ngừng nâng cao và cải tiến chất lượng giáo dục; công khai kết qu kiđịnh cht lượng giáo dc theo quy định (10 điểm).
Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, dữ liệu liên quan đến hoạt động của cơ sở giáo dục, các điều kiện cần thiết khác để phục vụ công tác đánh giá ngoài; phản hồi ý kiến về dự thảo báo cáo đánh giá ngoài đúng thời hạn (5 điểm).
Tổ chc sinh hoạt chuyên môn về công tác tự đánh giá để nâng cao nghip vụ (5 điểm).
Tham dự hội thảo, tập huấn do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức (5 điểm).
Tham gia các đoàn đánh giá ngoài theo điều động của Sở Giáo dục và Đào tạo (5 điểm).
Thc hin báo cáo v công tác kim định cht lượng giáo dđảm bđầđủ, chính xác, đúng biu mu và thi gian quy định (10 điểm).
3. Đối với trường mầm non trực thuộc Sở
Công tác kiểm định chất lượng giáo dục (100 điểm)
Thc hicông tác tự đánh giá theo hướng dn nhim v năm hc của Sở Giáo dục và Đào tạo và theo các quy định ca Bộ Giáo dục và Đào tạo (20 điểm).
Thực hiện các kế hoạch cải tiến chất lượng đã đề ra trong báo cáo tự đánh giá, theo các khuyến nghị của đoàn đánh giá ngoài; củng cố và phát huy kết quả kiểm định chất lượng giáo dục, không ngừng nâng cao và cải tiến chất lượng giáo dục; công khai kết qu kiđịnh cht lượng giáo dc theo quy định (20 điểm).
Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, dữ liệu liên quan đến hoạt động của cơ sở giáo dục, các điều kiện cần thiết khác để phục vụ công tác đánh giá ngoài; phản hồi ý kiến về dự thảo báo cáo đánh giá ngoài đúng thời hạn (10 điểm).
Tổ chc sinh hoạt chuyên môn về công tác tự đánh giá để nâng cao nghip vụ (10 điểm).
Tham dự hội thảo, tập huấn do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức (10 điểm).
Tham gia các đoàn đánh giá ngoài theo điều động của Sở Giáo dục và Đào tạo (10 điểm).
Thc hin báo cáo v công tác kim định cht lượng giáo dđảm bđầđủ, chính xác, đúng biu mu và thi gian quy định (20 điểm).

Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường mầm non trực thuộc Sở tự đánh giá, chấm điểm theo hướng dẫn trên và gửi kết quả theo mẫu chấm điểm công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục đính kèm công văn này (click vào đây để download file mẫu) về Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15 tháng 5 hàng năm.
Lưu ý: thời điểm đánh giá thi đua tính từ ngày 01 tháng 6 của năm học trước cho đến 31 tháng 5 của năm học sau.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, KTKĐCLGD.
  
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(đã ký)Nguyễn Tiến Đạt
---------------------------------------------------
Kết quả đánh giá CTKT-KĐCLGD của Sở đối với VTS là 99,5/100 điểm