Thứ Sáu, 23 tháng 1, 2015

V/v hướng dẫn hoạt động hỗ trợ công tác tự đánh giá và hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài.

 ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  Số: 223/GDĐT-KTKĐCLGD     Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2015
V/v hướng dẫn hoạt động hỗ trợ
công tác tự đánh giá và hồ sơ
đăng ký đánh giá ngoài.

Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện.

Căn cứ Công văn số 3955/GDĐT-KTKĐCLGD ngày 05 tháng 11 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dn thc hin công tác kiđịnh cht lượng giáo dccác trường mm non, tiu hc, trung hc cơ s năm hc 2014 - 2015, Sở Giáo dục và Đào tạo lưu ý những nội dung sau:
1. Hoạt động hỗ trợ công tác tự đánh giá của cơ sở giáo dục
Căn cứ Thông tư liên tịch số 125/2014/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 27 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn nội dung, mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành lập “nhóm chuyên gia tư vấn” hỗ trợ các cơ sở giáo dục triển khai công tác tự đánh giá.
Tiêu chuẩn của các thành viên nhóm chuyên gia tư vấn: Có tư cách đạo đức tốt, trung thực và khách quan; có ít nhất 5 năm công tác trong ngành giáo dục; đã hoàn thành chương trình đào tạo, tập huấn về đánh giá ngoài do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
Quy trình hỗ trợ của nhóm chuyên gia tư vấn như sau:
- Cơ sở giáo dục gửi công văn đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo thành lập nhóm chuyên gia tư vấn để hỗ trợ công tác tự đánh giá của cơ sở giáo dục.
- Phòng Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn thành lập nhóm chuyên gia tư vấn công tác tự đánh giá cho cơ sở giáo dục đã đề nghị.
- Nhóm chuyên gia tư vấn hỗ trợ cơ sở giáo dục thực hiện công tác tự đánh giá, xem xét các minh chứng, giúp cơ sở giáo dục hoàn thiện báo cáo tự đánh giá, nâng cao chất lượng tự đánh giá của cơ sở. (Click vào đây để download mẫu “Kết quả thẩm định báo cáo tự đánh giá của nhóm chuyên gia”).
- Cơ sở giáo dục chi trả kinh phí cho nhóm chuyên gia tư vấn theo quy định tại Khoản 1, Điều 2 của Thông tư liên tịch số 125/2014/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 27 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo sau khi nhận được kết quả thẩm định của nhóm chuyên gia tư vấn.
2. Hướng dẫn đăng ký đánh giá ngoài
- Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ động tiếp tục đăng ký đánh giá ngoài  cho năm học 2014 - 2015 và các năm tiếp theo (không đăng ký vào tháng 4, 5, 6, 7 vì phải tập trung tổ chức các kỳ thi).
- Ngày 01 đến ngày 05 hằng tháng, Phòng Giáo dục và Đào tạo gửi hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài của các trường đăng ký trong tháng về Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục. Nếu không gửi hồ sơ đúng thời gian đăng ký, Phòng Giáo dục và Đào tạo phải có công văn xin hoãn và đăng ký lại thời gian đánh giá ngoài mới.
- Hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài gồm có:
1. Tờ trình của Phòng Giáo dục và Đào tạo và 01 bản kết quả thẩm định báo cáo tự đánh giá của nhóm chuyên gia tư vấn.
2. Công văn đăng ký đánh giá ngoài của trường (theo mẫu đính kèm).
3. Tám (08) báo cáo tự đánh giá (gửi trước 01 bản để Sở Giáo dục và Đào tạo góp ý, sau khi chỉnh sửa hoàn chỉnh mới in 08 bản).
4. Tám (08) đĩa CD chứa đầy đủ các nội dung trên, gồm:
+ File công văn đăng ký đánh giá ngoài của trường.
+ Toàn bộ các file liên quan đến báo cáo tự đánh giá.
(gửi trước 01 đĩa để góp ý, sau khi chỉnh sửa hoàn chỉnh mới chép 08 đĩa).
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, KTKĐCLGD.
  
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(đã ký)


Nguyễn Tiến Đạt

MẪU CÔNG VĂN ĐĂNG KÝ ĐÁNH GIÁ NGOÀI
TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN TRƯỜNG...........
Số:..................        
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                  ...... , ngày .....  tháng ...... năm ....
ĐĂNG KÝ ĐÁNH GIÁ NGOÀI
Kính gửi:       - Phòng Giáo dục và Đào tạo.............
                                           - Sở Giáo dục và Đào tạo...................

Căn cứ Thông tư số ..... ngày ..... tháng ..... năm ......... của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục ............, trường ........ đăng ký đánh giá ngoài với kết quả tự đánh giá như sau:
- Số lượng và tỉ lệ % các chỉ số đạt:
- Số lượng và tỉ lệ % các chỉ số không đạt:
- Số lượng và tỉ lệ % các tiêu chí đạt:
- Số lượng và tỉ lệ % các tiêu chí không đạt:
- Cụ thể các nội dung không đạt:
+ Tiêu chuẩn…, tiêu chí…, chỉ số…: (ghi rõ nội dung không đạt)
+ Tiêu chuẩn…, tiêu chí…, chỉ số…: (ghi rõ nội dung không đạt)
....
- Cấp độ đánh giá mà cơ sở giáo dục đạt được:
Thông tin chi tiết về trường:
- Tên trường:
Địa chỉ: (ghi chi tiết, chính xác, đầy đủ số, tên đường, phường, quận để sau này in Giấy chứng nhận chất lượng giáo dục nếu trường đạt yêu cầu)
Điện thoại:
E-mail:
Website: (bắt buộc)
- Họ và tên Hiệu trưởng:
Điện thoại di động:
E-mail cá nhân:
- Họ và tên Phó Hiệu trưởng:
Điện thoại di động:
E-mail cá nhân:
- Họ và tên Phó Hiệu trưởng:
Điện thoại di động:
E-mail cá nhân:
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.
Hiệu trưởng
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)