Thứ Năm, 9 tháng 1, 2014

HD sau đánh giá ngoài

Trích văn bản:
Số:   945/GDĐT-KTKĐCLGD                
V/v nâng cao chất lượng công tác
Kiểm định chất lượng giáo dục phổ thông
sau đánh giá ngoài.

2. Sau khi cơ sở giáo dục phổ thông được cấp giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục:
2.1. Cơ sở giáo dục phổ thông có trách nhiệm:
Thực hiện các kế hoạch cải tiến chất lượng đã đề ra trong báo cáo tự đánh giá và các kiến nghị của đoàn đánh giá ngoài.
Bảo vệ và phát huy kết quả kiểm định chất lượng giáo dục đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, không ngừng nâng cao và cải tiến chất lượng giáo dục.

Sau thời hạn (4-5 năm. Cụ thể có ghi trong Giấy chứng nhận KĐCLGD ) kể từ ngày kí quyết định công nhận, nhà trường phải tự làm hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền để được đánh giá ngoài và công nhận lại nếu đủ điều kiện theo quy định.