Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2014

Kết quả tự đánh giá Năm học 2012-2013

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM
TRƯỜNG THPT VÕ THỊ SÁU
               
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ
THÁNG 12.2012


 Tiêu chuẩn 1: Chiến lược phát triển của trường trung học phổ thông
Tiêu chí
Đạt
Không đạt
Tiêu chí
Đạt
Không đạt
 Tiêu chí 1
X

Tiêu chí 2
X
Tiêu chuẩn 2: Tổ chức và quản lý nhà trường
Tiêu chí
Đạt
Không đạt
Tiêu chí
Đạt
Không đạt
 Tiêu chí 1
X
Tiêu chí 9
X
Tiêu chí 2
X
Tiêu chí 10
X
Tiêu chí 3
X
Tiêu chí 11
X
Tiêu chí 4
X
Tiêu chí 12
X
Tiêu chí 5
X
Tiêu chí 13
X
Tiêu chí 6
X
Tiêu chí 14
X

Tiêu chí 7
X
Tiêu chí 15
X
Tiêu chí 8
XTiêu chuẩn 3: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh              
Tiêu chí
Đạt
Không đạt
Tiêu chí
Đạt
Không đạt
 Tiêu chí 1
X
Tiêu chí  4
X
Tiêu chí 2
X
Tiêu chí 5

X
Tiêu chí 3
X

Tiêu chí 6
X
Tiêu chuẩn 4: Thực hiện chương trình giáo dục và các hoạt động giáo dục
Tiêu chí
Đạt
Không đạt
Tiêu chí
Đạt
Không đạt
 Tiêu chí 1
X
Tiêu chí 7
X
Tiêu chí 2
X
Tiêu chí  8
X
Tiêu chí 3
X
Tiêu chí  9
X
Tiêu chí  4
X
Tiêu chí 10
X
Tiêu chí  5
X
Tiêu chí  11
X
Tiêu chí  6
XTiêu chuẩn 5: Tài chính và cơ sở vật chất
Tiêu chí
Đạt
Không đạt
Tiêu chí
Đạt
Không đạt
 Tiêu chí 1
X
Tiêu chí  4
X
Tiêu chí 2
X
Tiêu chí  5
X
Tiêu chí 3
X
Tiêu chí  6
X
Tiêu chuẩn 6: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội
Tiêu chí
Đạt
Không đạt
Tiêu chí
Đạt
Không đạt
 Tiêu chí 1
X
Tiêu chí 2
X
Tiêu chuẩn 7: Kết quả rèn luyện và học tập của học sinh
Tiêu chí
Đạt
Không đạt
Tiêu chí
Đạt
Không đạt
 Tiêu chí 1
X
Tiêu chí 3
X
Tiêu chí 2
X

Tiêu chí 4
X

    
Tổng số các tiêu chí đạt:          39/46        tỉ lệ:   84,78%
Kết quả: ĐẠT CẤP ĐỘ 3
Số lượng các chỉ số đạt:           131/138      tỉ lệ:   94,92%
Số lượng các chỉ số không đạt:          07/138       tỉ lệ:   05,07%
Số lượng các tiêu chí đạt:         39/46        tỉ lệ:   84,78%
Số lượng các tiêu chí không đạt: 07/46     tỉ lệ:   15,22%

          Trên cơ sở tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THPT, với kết quả như trên, căn cứ điều 24, quy định về quy trình và chu trình kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông ban hành theo quyết định số 83/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2008, Trường THPT Võ Thị Sáu đạt cấp độ 3.