Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2014

Văn bản đề nghị thành lập đoàn Đánh giá ngoài và công nhận kiểm định CLGD

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM
TRƯỜNG THPT VÕ THỊ SÁU
_____________

               Số: ...../CV-VTS        
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


       Bình Thạnh , ngày 30  tháng 12 năm 2012.
ĐĂNG KÝ ĐÁNH GIÁ NGOÀI
                                                   
Kính gửi:  Sở Giáo dục và Đào tạoTP.HCM
 (Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục)

Tên trường: THPT Võ Thị Sáu
Địa chỉ: 95 Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại: 38418453  Fax:..............................................

Đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục quyết định số 83/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm.2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục các trường phổ thông,  Trường THPT Võ Thị Sáu đạt cấp độ 3.
(Hồ sơ đăng ký kèm theo các file).

TT
Tên tài liệu, văn bản
      Có
Không
1
Báo cáo Tự đánh giá của Trường THPT Võ Thị Sáu
    8   bản

2
Danh mục minh chứng  
     bản

3
Phụ lục số liệu
     bảnHiệu trưởng
 ( đã ký  và đóng dấu)

Lê Văn Phước